Cell Site ในระบบโทรศัพท์มือถือคืออะไร

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Cell Site ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยจะมีการเรียกต่างกัน “Site:” สถานีฐานที่เป็นที่ตั้งของสายอากาศ เพื่อกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ “Cell หรือ Sector :” หมายถึงพื้นที่ใช้งาน หรือ Coverage ที่ครอบคลุมด้วย Site นั้นๆ ปกติใน…