Site Loader
IMOTIF - Bangkok, Thailand

Geographic Information Systems (GIS)

Geographic Information Systems (GIS) หรือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือเครื่องมือที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน จัดเก็บ จัดเตรียม แก้ไข จัดการ  (Manipulate Data ) และวิเคราะห์ พร้อมทั้งแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่…

Cell Site ในระบบโทรศัพท์มือถือคืออะไร

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Cell Site ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยจะมีการเรียกต่างกัน “Site:” สถานีฐานที่เป็นที่ตั้งของสายอากาศ เพื่อกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ “Cell หรือ Sector :” หมายถึงพื้นที่ใช้งาน หรือ Coverage ที่ครอบคลุมด้วย Site นั้นๆ ปกติใน…