ติดต่อขอเข้าพื้นที่ / อาคารSite Acquisition

ออกแบบสำรวจ

ติดตั้งและทดสอบ

ทำรายงานหลังการติดตั้งเพื่อส่งมอบงาน