Geographic Information Systems (GIS)

Geographic Information Systems (GIS) หรือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือเครื่องมือที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน จัดเก็บ จัดเตรียม แก้ไข จัดการ  (Manipulate Data ) และวิเคราะห์ พร้อมทั้งแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่…