Telecom Service

ทีมงาน IMOTIF ให้บริการทางด้านโทรคมนาคมครบวงจร ตั้งแต่สำรวจ ออกแบบ ติดตั้งตลอดจนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในทุกๆส่วนของโทรคมนาคม