Address
9 G Tower Grand Rama 9 Building, Room VO10022, 31st Floor
Rama 9 Road, Huai Khwang Subdistrict,
Huai Khwang District Bangkok 10310

Work Hours
Monday to Friday: 9AM - 6PM

Tag: Telecom

Cell Site ในระบบโทรศัพท์มือถือคืออะไร

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Cell Site ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยจะมีการเรียกต่างกัน “Site:” สถานีฐานที่เป็นที่ตั้งของสายอากาศ เพื่อกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ “Cell หรือ Sector :” หมายถึงพื้นที่ใช้งาน หรือ Coverage ที่ครอบคลุมด้วย Site นั้นๆ ซึ่งการใช้งานแต่ละ cell จะรองรับความหนาแน่นการใช้ตามจำนวน Service ที่รองรับ ใช้ได้หลายคน เมื่อผู้ใช้งานมากขึ้นจนเต็ม capacity ที่รองรับได้ในแต่ละ cell ก็ต้องมีการขยายให้รองรับการใช้งานโดยการเพิ่ม cell/sector ซึ่งเราเรียกว่าการ add หรือ split cell/sector ส่วนประกอบของอุปกรณ์สถานีฐาน การแบ่ง Cell Site ตามลักษณะพื้นที่ครอบคลุม 1.Macro Cell/Outdoor 2.Small Cell/MicroCell…